swot

توسعه کسب و کار

چگونه از ماتریس SWOT برای تحلیل کسب و کارمان استفاده کنیم؟

چگونه از ماتریس SWOT برای تحلیل کسب و کارمان استفاده کنیم؟

تحلیل SWOT ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی کسب و کاراست. پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی، شناخت محیط پیرامونی کسب و کار است.

ادامه مطلب