ماموریت

توسعه کسب و کار

بیانیه و ماموریت کسب و کارتان را اینگونه بنویسید

بیانیه و ماموریت کسب و کارتان را اینگونه بنویسید

یک بیانیه ماموریت خوب، بیانیه ای است که شما را به ادامه دادن مسیر تشویق می کند؛ چیزی از چنس ماموریت زندگی که در تنگناها همه دلخوشی شما انجام آن ماموریت است.

ادامه مطلب