جوان روستایی

کسب و کار خانگی

موانع رشد و توسعه کسب و کارهای خانگی روستایی

موانع رشد و توسعه کسب و کارهای خانگی روستایی

کشور سوئیس که برترین تولید کننده ساعت در جهان است، بخش عمده فعالیت خود در این زمینه، یعنی تولید ساعت را از طریق کارگاه ها و کسب و کارهای خانگی انجام می دهد.

ادامه مطلب