احترام استحقاقی

استارت آپ

نه احترام بیش از حد و نه بی احترامی

نه احترام بیش از حد و نه بی احترامی

محیط کاری احترام آمیز مزایای فراوانی برای کسب و کارها به دنبال دارد، اما تلاش هایی که در این زمینه انجام می شوند، اغلب موثر نیستند. این مشکل از آنجا ناشی می شود که بسیاری از مدیران، درک ناکافی از مفهوم احترام دارند. پژوهش نشان می دهد دو نوع متمایز از احترام برای کارکنان اهمیت دارد. احترام استحقاقی که همه اعضای سازمان باید به طور مساوی از آن برخوردار باشند و احترام اکتسابی که کارکنانی از آن برخوردار می شوند که رفتار و عملکرد ارزشمندی از خود ارائه می دهند و حاکی از آن است که هر یک از کارکنان قوتها و استعدادهای خاص خود را دارند.

ادامه مطلب