خلاقیت و نوآوری

خلاقیت و نوآوری

نوآوری چیست و چرا اهمیت دارد

نوآوری چیست و چرا اهمیت دارد

ماهیت نوآوری ایجاد تغییر در محصولات یا خدمات و نیز تغییر در روش خلق و عرضه آنها، با هدف پاسخگویی به بازار های جدید و نیاز های متغیر مشتریان. انجام این تغییرات نیازمند دیدن پیوند ها، کشف فرصت ها و استفاده از آنهاست.

ادامه مطلب